Dofinansowanie w ramach konkursu 3/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka dla Mazowsza

Projekt konsorcjum, w skład którego wchodzi firma Pikralida i Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, został wybrany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania w ramach konkursu 3/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka dla Mazowsza. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 21,6 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 16,9 mln zł.

Rozwój epilepsji jest częstym powikłaniem po przebytym urazie mózgu lub udarze. Ocenia się, że w Europie i w Stanach Zjednoczonych dochodzi rocznie do 2,3 mln poważnych urazów głowy oraz do 1,9 mln udarów – każde z tych zdarzeń może skutkować rozpoczęciem procesu epileptogenezy prowadzącej w konsekwencji do rozwoju padaczki.
Celem Projektu POIR.01.01.01-00-0235-20 jest opracowanie przełomowego rozwiązania terapeutycznego chroniącego przed rozwojem padaczki pourazowej i poudarowej, opartego o blokowanie procesu epileptogenzy poprzez modulowanie aktywności białka enzymatycznego, metaloproteinazy macierzowej 9 (MMP- 9). Wytypowany w trakcie prac inhibitor MMP- 9 o nazwie PKL- 021 jest niskocząsteczkowym związkiem chemicznym o wysokiej aktywności i optymalnych „drug like properties”. Projekt obejmuje m.in. opracowanie technologii wytwarzania substancji czynnej oraz badanego produktu leczniczego, badania potencjału terapeutycznego inhibitora MMP- 9 na modelach zwierzęcych oraz wykonanie badań przedklinicznych i badania klinicznego fazy I.

  • Wartość projektu: 21 564 812,50 PLN.
  • Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 16 919 633,00 PLN.

– Mam nadzieję, że badania kliniczne potwierdzą potencjał terapeutyczny związku PKL- 021, inhibitora metaloproteinazy macierzowej 9, w blokowaniu rozwoju padaczki pourazowej i poudarowej. Cieszymy się, że prace nad rozwojem tak przełomowego leku będziemy prowadzić razem ze specjalistami z firmy Pikralida – mówi profesor Leszek Kaczmarek, kierownik Pracowni Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

– Jesteśmy niezwykle dumni, że projekt firmy Pikralida i Instytutu Biologii Doświadczalnej został doceniony przez ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zintensyfikujemy prace B+R nad innowacyjną terapią bazującą na wynikach badań naukowych zespołu profesora Leszka Kaczmarka. Planujemy, że badanie kliniczne fazy II typu proof-of-concept z udziałem pacjentów rozpocznie się w 2024 r. – mówi Stanisław Pikul, Prezes Zarządu Pikralida sp. z o.o.

Epilepsja to przewlekła choroba neurologiczna przebiegająca z nawracającymi napadami padaczkowymi, które są wyrazem przejściowych zaburzeń czynności mózgu, polegających na nadmiernych i gwałtownych, samorzutnych wyładowaniach bioelektrycznych w komórkach nerwowych. Obecnie ok. 30% przypadków padaczki jest nieuleczalnych, a łagodzenie ich objawów wymaga stałej farmakoterapii. Występowanie napadów padaczkowych, a także ciągłe przyjmowanie leków, powoduje znaczne ograniczenia w życiu zawodowym i społecznym chorych. Rozwój epilepsji jest częstym powikłaniem po przebytym urazie mózgu lub udarze. Jak dotąd nie są znane leki hamujące proces rozwoju padaczki.

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Lipner
e-mail: j.lipner@pikralida.eu

Comments are closed.