PIKRALIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Obowiązuje od: 1 czerwca 2021 r.

§1
Tożsamość administratora danych
 1. Administratorem danych osobowych jest PIKRALIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, NIP: 7792503386, REGON: 382576965, zarejestrowana pod numerem KRS 0000773180 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§2
Definicje

W niniejszej polityce prywatności stosuje się następujące definicje:

 1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pikralida.eu, za pośrednictwem którego Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu i jego podstron.
 2. Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to PIKRALIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, prowadząca Serwis.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która przegląda treści dostępne w Serwisie.
 4. Kandydat – Użytkownik, osoba fizyczna aplikująca na ogłoszenia rekrutacyjne (oferty pracy na stronie https://pikralida.eu/kariera/), publikowane przez Administratora danych osobowych na stronach Serwisu lub poprzez zewnętrzne serwisy, na których Administrator danych osobowych może publikować ogłoszenia o pracę.
 5. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.
 6. Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.
§3
Sposoby pozyskiwania danych
 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
  a) kontakt z Administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu, w tym telefon, e-mail, drogą korespondencyjną na adres siedziby Administratora danych,
  b) podanie danych niezbędnych do przygotowania i zawarcia umowy, w tym zawarcia umowy o współpracy z klientami i kontrahentami Administratora danych osobowych,
  c) przesłanie dokumentów aplikacyjnych Kandydata na adres e-mail podany na stronie internetowej Serwisu,
  d) wypełnienie formularza z danymi osobowymi oraz załączenie dokumentów aplikacyjnych, za pośrednictwem zewnętrznych serwisów, na których Administrator danych osobowych publikuje ogłoszenia o pracę, o ile serwisy te umożliwiają takie czynności,
  e) podanie danych osobowych podczas spotkania rekrutacyjnego.
 2. Dane osobowe mogą być także gromadzone pośrednio od osób, firm i instytucji, z którymi współpracuje Administrator danych osobowych, w szczególności dotyczy to danych osób reprezentujących klientów i kontrahentów, a także ich pracowników i współpracowników, których dane osobowe będą niezbędne do zawarcia i realizacji zawartych umów o współpracy.
§4
Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu:

f) przygotowania i realizacji umowy, której osoba jest stroną, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

g) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania zadane poprzez środki komunikacji elektronicznej lub w celu obsługi korespondencji tradycyjnej, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych również po udzieleniu odpowiedzi w celach marketingowych i handlowych drogą elektroniczną,

h) prowadzenia rekrutacji na podstawie dobrowolnej zgody Kandydata (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), jak i na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

i) zatrudnienia pracowników, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

j) wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, która jest kontrahentem lub klientem Administratora danych osobowych, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, w szczególności wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

k) marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO i odbywa się w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora danych osobowych,

l) wysłania informacji handlowych i marketingowych Administratora danych na adres e-mail, za zgodą osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,

m) dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO i odbywa się w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy, prowadzenia rekrutacji, wystawienia rachunku lub faktury, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.

3. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację niektórych czynności, w tym udział w rekrutacji, zawarcie umowy i podjęcie kontaktu ze strony Administratora danych osobowych.

§5
Dane osobowe, które są przetwarzane

Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do celu, dla którego są zgromadzone:

n) w celu złożenia zapytania za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie, tj.: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą lub informacje umieszczone w plikach elektronicznych, które nadawca zdecyduje się załączyć do wysyłanej wiadomości,

o) w celu przesłania dokumentów aplikacyjnych, za pośrednictwem adresu e-mail: imię i nazwisko, dane kontaktowe podane przez osobę, której dane dotyczą, wykształcenie i doświadczenie zawodowe, związane ze stanowiskiem pracy, na które osoba się ubiega, a także inne dane osobowe umieszczone dobrowolnie w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, inne dane dobrowolnie podane przez Kandydata,

p) w celu zawarcia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej, w szczególności: imię i nazwisko, adres, PESEL lub inne dane identyfikacyjne, jeśli osoba nie ma nadanego numeru PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości, dane dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego,

q) w celu zawarcia umowy o współpracy, kontaktu, w szczególności: imię i nazwisko osoby fizycznej lub osób fizycznych reprezentujących osobę prawną, nazwa i adres osoby fizycznej lub osoby prawnej, NIP, inne dane identyfikacyjne niezbędne do zawarcia umowy o współpracę,

r) w celu wystawienia rachunku lub faktury dla kontrahentów i klientów Administratora danych osobowych: nazwa firmy, imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adres siedziby, NIP, inne dane niezbędne do rozliczenia.

§6
Okres przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
a) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane drogą telefoniczną/elektroniczną, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy, o ile osoba nie zdecyduje się zawrzeć umowy z Administratorem danych osobowych lub nie udzieli zgody na cele marketingowe i handlowe drogą elektroniczną w przyszłości,
b) do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą,
c) przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, tj. nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia nadesłania aplikacji przez potencjalnego Kandydata na cele rekrutacji obecnych, a także 12 miesięcy na cele rekrutacji przyszłych, jeśli Kandydat wyrazi dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych na cele rekrutacji przyszłych,
d) przez okres trwania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł,
e) przez okres trwania zawartej umowy o świadczenie usług lub współpracy, a następnie przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, na podstawie art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

§7
Odbiorcy danych
 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie Administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:
  a) serwisu i utrzymania strony www,
  b) utrzymania i obsługi poczty elektronicznej,
  c) serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu wystawiania rachunków lub faktur, gromadzenia i przechowywania dokumentów aplikacyjnych, umów o współpracy, etc,
  d) prowadzenia obsługi księgowej i kadrowej Spółki.
 2. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w szczególności Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, sąd, policja, prokuratura, etc.
 3. Dane osobowe mogą także zostać udostępnione podmiotom wspierającym Administratora danych osobowych w dochodzeniu roszczeń, jak kancelariom prawnym i windykacyjnym, w sytuacji, w której będzie to niezbędne.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, w szczególności w związku z korzystaniem z systemów informatycznych, za pośrednictwem których są przetwarzane. Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Japonii, Indii. Lista pod procesorów dostępna jest na stronie: https://workspace.google.com/intl/en/terms/subprocessors.html
 5. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym opiera się na standardowych klauzulach umownych zawartych pomiędzy Administratorem danych osobowych a dostawcą usługi. Przetwarzanie danych nie narusza prywatności osób fizycznych. Dostawca usługi zapewnia najwyższe gwarancje ochrony danych.
§8
Prawa osób, których dane dotyczą
 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  a) prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
  b) prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
  c) prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego,
  e) prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
  f) prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  g) prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  h) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem.
 2. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą danych teleadresowych znajdujących się na stronie Serwisu.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
§9
Polityka cookies
 1. Serwis używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały.
 3. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.
 4. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  a) dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb),
  b) dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu.
 6. W celu analizy ruchu na stronie Serwisu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych na stronie zostały zainstalowane narzędzia analityczne, które pozwalają na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu oraz jego podstronach, jak Google Analytics – narzędzie dostarczane przez Google LLC., co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach. Gromadzone są takie dane, jak kraj/miasto, liczba odwiedzin, przeglądane strony, czas odwiedzin.
 7. Klikając ”Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” w okienku z informacją o cookies Użytkownik zgadza się na użycie cookies w wyżej wymienionych celach. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania stron Serwisu.
 8. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania stron Serwisu.
 9. Ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 10. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony, ponieważ niektóre pliki cookies – tzw. cookies funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania i wyświetlania stron Serwisu.
§10
Wymagania techniczne
 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nie wiąże się z żadną opłatą dla Użytkownika.
 2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
  a) urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon),
  b) odpowiednio skonfigurowanej przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
  c) aktywnego i odpowiednio skonfigurowanego konta poczty e-mail, umożliwiającego odbieranie wiadomości pocztowych przez Użytkownika.
 3. Dla bezpieczeństwa korzystania z Serwisu zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Użytkownik posiadało w szczególności: aktualny system antywirusowy, skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall), zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa, aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Pliki wysyłane przez Użytkownika poprzez formularze na stronach Serwisu powinny być zapisywane w formatach uznawanych za powszechnie stosowane, umożliwiających ich odczyt przez Administratora danych osobowych, w szczególności w formacie pliku .PDF lub .DOC lub równorzędnych.
§11
Postanowienia końcowe
 1. Administrator danych osobowych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały w ciagu 14 dni od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.