Grafika mózg

Projekt nr POIR.01.01.01-00-0235/20

Pikralida spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Zastosowanie inhibitora metaloproteazy macierzowej do opracowania innowacyjnej metody terapeutycznej zapobiegania rozwojowi padaczki pourazowej i poudarowej.

Projekt nr POIR.01.01.01-00-0235/20 jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Celem Projektu jest opracowanie przełomowego rozwiązania terapeutycznego chroniącego przed rozwojem padaczki pourazowej i poudarowej, opartego o blokowanie procesu epileptogenzy poprzez modulowanie aktywności białka enzymatycznego, metaloproteazy macierzowej 9 (MMP-9). Projekt obejmuje m.in. opracowanie technologii wytwarzania substancji czynnej oraz badanego produktu leczniczego, badania potencjału terapeutycznego inhibitora MMP-9 na modelach zwierzęcych oraz wykonanie badań przedklinicznych i badania klinicznego fazy I.

  •  Wartość projektu: 21 564 812,50 PLN
  • Dofinansowanie projektu z UE: 16 919 633,00 PLN
  • Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2023

Projekt współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Program realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 3/1.1.1/2020 Szybka ścieżka dla Mazowsza.


Projekty dotowane:

Projekt nr POIR.01.01.01-00-0072/21

Opracowanie innowacyjnej linii pilotażowej i jej walidacja w warunkach rzeczywistych przy wykorzystaniu syntezy modelowej substancji czynnej.

Comments are closed.