Sruby ekstrudera

Projekt nr RPWP.01.02.00-30-0047/19-00

Pikralida sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Utworzenie laboratorium B+R leków supergenerycznych

Projekt nr RPWP.01.02.00-30-0047/19-00 jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020; Oś priorytetowa I: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Celem projektu jest wytworzenie prototypu formulacji postaci leku w formie tabletki zawierającego substancję czynną, w formie amorficznej. Ponadto, Beneficjent w wyniku realizacji projektu opracuje nową usługę, która poszerzy jego ofertę tj. opracowanie technologii amorfizacji substancji czynnych w oparciu o proces ekstruzji na gorąco i opracowanie formulacji leków zawierających formę amorficzną substancji aktywnej oraz ulepszy usługę polegającą na opracowaniu metod analitycznych.

  • Wartość projektu: 1 972 710,00 PLN
  • Dofinansowanie projektu z UE: 1 260 200,00 PLN
  • Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.06.2021

Dotowane projekty:

Projekt nr POIR.01.01.01-00-0072/21

Opracowanie innowacyjnej linii pilotażowej i jej walidacja w warunkach rzeczywistych przy wykorzystaniu syntezy modelowej substancji czynnej.

Projekt nr POIR.01.01.01-00-0235/20

Zastosowanie inhibitora metaloproteazy macierzowej do opracowania innowacyjnej metody terapeutycznej zapobiegania rozwojowi padaczki pourazowej i poudarowej.

Comments are closed.