Ogłoszenie wyników postępowania nr 93/2023

Z uwagi na niemożliwość złożenia wniosku o dofinansowanie, którego dotyczyło niniejsze postępowanie, jesteśmy zmuszeni unieważnić postępowanie konkursowe nr 93/2023 z dn. 10 października 2023.

Wszystkim oferentom dziękujemy za poświęcony czas i pracę włożone w przygotowanie ofert.

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/176017?sekcja=oferty

Ogłoszenie wyników postępowania nr 92/2023

Z uwagi na niemożliwość złożenia wniosku o dofinansowanie, którego dotyczyło niniejsze postępowanie, jesteśmy zmuszeni unieważnić postępowanie konkursowe nr 92/2023 z dn. 16 października 2023.

Wszystkim oferentom dziękujemy za poświęcony czas i pracę włożone w przygotowanie ofert.

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/176609?sekcja=oferty

Ogłoszenie wyników postępowania nr 90/2023

Z uwagi na niemożność złożenia wniosku o dofinansowanie, którego dotyczyło niniejsze postępowanie, jesteśmy zmuszeni unieważnić postępowanie konkursowe nr 90/2023 z dn. 4 października 2023.

Wszystkim oferentom dziękujemy za poświęcony czas i pracę włożone w przygotowanie ofert.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/175292?sekcja=oferty

Ogłoszenie wyników postępowania nr 87/2023

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że 

najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 87/2023 z dnia 10 października 2023) złożyła firma:
PATENTEA Kancelaria patentowa Elwira Ambroziak, ul. Quo Vadis 1 lok. 23, 02-495 Warszawa

  • Całkowita wartość zamówienia: 35 000,00 PLN NETTO
  • Termin płatności faktury: 30 dni
  • Oferta wpłynęła 16/10/2023

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/175972?sekcja=oferty

Zapytanie ofertowe nr 92/2023

W związku z ubieganiem się przez Zamawiającego o dofinansowanie projektu pt. „ROZWÓJ DOŻYLNEJ FORMULACJI INNOWACYJNEGO LEKU ZAPOBIEGAJĄCEGO ROZWOJOWI PADACZKI POURAZOWEJ I POUDAROWEJ, PRZEZNACZONEJ DLA PACJENTÓW ODDZIAŁÓW INTENSYWNEJ TERAPII” w ramach naboru w konkursie ścieżka SMART 2 finansowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) („Projekt”), a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na sukcesywnym wykonywaniu analiz fizykochemicznych potrzebnych do rozwoju formulacji badanego produktu leczniczego przez okres trwania umowy.

Oferty należy składać poprzez Bazę Konkurencyjności (link poniżej do dnia 23.10.2023 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 92/2023 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/176609

Ogłoszenie wyników postępowania nr 90/2023

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że 

najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 90/2023 z dnia 4 października 2023) złożyła firma Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

  • Całkowita wartość zamówienia: 236 325,00 EUR* =  1 094 255,64 PLN (przeliczono wg średniego kursu NBP z dn. 4 października 2023 r. – dnia publikacji zapytania ofertowego)
  • Termin płatności faktury: 30 dni
  • Oferta wpłynęła 10/10/2023

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/175292?sekcja=oferty

Zapytanie ofertowe nr 93/2023

W związku z ubieganiem się przez Zamawiającego o dofinansowanie projektu pt. „ROZWÓJ DOŻYLNEJ FORMULACJI INNOWACYJNEGO LEKU ZAPOBIEGAJĄCEGO ROZWOJOWI PADACZKI POURAZOWEJ I POUDAROWEJ, PRZEZNACZONEJ DLA PACJENTÓW ODDZIAŁÓW INTENSYWNEJ TERAPII”  w ramach naboru w konkursie ścieżka SMART 2 finansowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) („Projekt”), a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na sukcesywnym wykonywaniu analiz fizykochemicznych potrzebnych do rozwoju procesu wytwarzania substancji aktywnej przez okres trwania umowy.

Oferty należy składać poprzez Bazę Konkurencyjności (link poniżej do dnia 17.10.2023 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 93/2023 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/176017

Zapytanie ofertowe nr 87/2023

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. „Zastosowanie inhibitora metaloproteinazy macierzowej do opracowania innowacyjnej metody terapeutycznej zapobiegania rozwojowi padaczki pourazowej i poudarowej” /POIR.01.01.01-00-0235/20-00/ w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności,

Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na współpracę obejmującą przeprowadzenie doradztwo w zakresie opracowania strategii ochrony własności intelektualnej, przeprowadzenie badań patentowych oraz przygotowanie zgłoszeń patentowych.

Oferty należy składać przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu lub poprzez bazę konkurencyjności (link poniżej), osobiście, pocztą, kurierem na adres naszej siedziby (liczy się data wpływu) do dnia 17 października 2023 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 87/2023 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/175972

Zapytanie ofertowe nr 90/2023

W związku z ubieganiem się przez Zamawiającego o dofinansowanie projektu pt. „Rozwój dożylnej formulacji innowacyjnego leku zapobiegającego rozwojowi padaczki pourazowej i poudarowej, przeznaczonej dla pacjentów oddziałów intensywnej terapii” w ramach naboru w konkursie ścieżka SMART 2 finansowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) („Projekt”)., a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wytworzenie i zwolnienie substancji badanej, kandydata klinicznego PKL-021, zgodnie wytycznymi Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).

Oferty należy składać poprzez Bazę Konkurencyjności (link poniżej) do dnia 11 października 2023 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 90/2023 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/175292

Ogłoszenie wyników postępowania nr 73/2023

Po zebraniu wszystkich informacji Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, podjęła decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie punktu VIIIa zapytania ofertowego nr 73/2023 z dnia 04 września 2023 r.