Zapytanie ofertowe nr 82/2022 – wydłużenie terminu składania ofert

Informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do 3 lutego 2023 r. na wniosek jednego z Oferentów.

Prośba o wydłużenie terminu składani ofert wpłynęła za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe oraz wzory dokumentów są dostępne na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/140630

Ogłoszenie wyników postępowania nr 100/2022

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym nr 100/2022 z dnia 9 grudnia 2022 złożyła firma:

Część 1:

ANCHEM PLUS MARIUSZ MALCZEWSKI
ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 56
03-982 Warszawa

 • Całkowita wartość zamówienia: 6 893,00  PLN NETTO
 • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 1 tydzień
 • Oferta wpłynęła 22/12/2022

Część 2:

Nie wpłynęła żadna oferta.

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/13834

Request for proposal No. 82/2022

In connection with the implementation by the Ordering Party of the project entitled “Use of matrix metalloproteinase inhibitor to develop an innovative therapy of preventing the development of post-traumatic and post-stroke epilepsy” /POIR.01.01.01-00-0235/20-00/ within Measure 1.1. R&D projects of enterprises, Submeasure 1.1.1 Industrial research and development work implemented by enterprises, co-financed by the European Regional Development Fund, and also in connection with the obligation to apply the principle of competitiveness, Pikralida sp. z o.o. invites you to submit offers for for manufacturing and release, in compliance with Good Manufacturing Practice (GMP), of the Investigational Medicinal Products (IMPs): tablets containing drug substance PKL-021 and placebo, intended for phase 1 clinical trial.

Bids should be submitted electronically to the following e-mail address: pricing_offers@pikralida.eu or via the competitiveness database (link below), in person, by post or by courier to the address of our registered office (date of receipt shall be considered) by the January 28, 2023, until: 11:59 pm.

The request for proposal No. 82/2022 and template documents have been published in the Competitiveness Database:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/140630

Zapytanie ofertowe nr 82/2022

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. „Zastosowanie inhibitora metaloproteinazy macierzowej do opracowania innowacyjnej metody terapeutycznej zapobiegania rozwojowi padaczki pourazowej i poudarowej” /POIR.01.01.01-00-0235/20-00/ w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wytworzenie zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) badanego produktu leczniczego (IMP): tabletek zawierających substancję badaną PKL-021 i placebo, przeznaczonego do badania klinicznego fazy pierwszej.

Oferty należy składać przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu lub poprzez bazę konkurencyjności (link poniżej), osobiście, pocztą, kurierem na adres naszej siedziby (liczy się data wpływu) do dnia 28 stycznia 2023 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 82/2022 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/140630

Zapytanie ofertowe nr 100/2022

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektów B+R współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.:

 • Zastosowanie inhibitora metaloproteinazy macierzowej do opracowania innowacyjnej metody terapeutycznej zapobiegania rozwojowi padaczki pourazowej i poudarowej” /POIR.01.01.01-00-0235/20-00/ w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • Opracowanie innowacyjnej linii pilotażowej i jej walidacja w warunkach rzeczywistych przy wykorzystaniu syntezy modelowej substancji czynnej /POIR.01.01.01-00-0072/21/. Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • „Opracowanie innowacyjnej formulacji leku złożonego dedykowanego pacjentom geriatrycznym w farmakoterapii bólu” /POIR.04.01.04-00-0063/20-00/ w ramach Poddziałania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • Opracowanie innowacyjnego preparatu złożonego dedykowanego leczeniu nadciśnienia tętniczego /nr umowy: TANGO-IV-C/0012/2019/, finansowanego ze środków krajowych, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę materiałów zużywalnych oraz bezwodnych rozpuszczalników do prac syntetycznych przez okres 12 miesięcy.

Oferty należy składać przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu lub poprzez bazę konkurencyjności (link poniżej), osobiście, pocztą, kurierem na adres naszej siedziby (liczy się data wpływu) do dnia 23.12.2022 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 100/2022 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/138340.

Ogłoszenie wyników postępowania nr 94/2022

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym nr 94/2022 z dnia 14 listopada 2022 złożyła firma:

Część 1:

Witko Sp. z o.o.

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 143
92-332 Łódź

 • Całkowita wartość zamówienia: 67 593,00 PLN NETTO
 • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 7 dni
 • Oferta wpłynęła 29/11/2022

Część 2:

Idalia Ludwikowscy Sp.J.

ul. Marii Fołtyn 10

26-615 Radom

 • Całkowita wartość zamówienia: 3 753,00PLN NETTO
 • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 7 dni
 • Oferta wpłynęła 29/11/2022

Część 3:

Alfachem Sp. z o.o.
Unii Lubelskiej 3 61-249 Poznań

 • Całkowita wartość zamówienia: 28 780,10 PLN NETTO
 • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 2 tygodnie
 • Oferta wpłynęła 29/11/2022

Część 4:

Idalia Ludwikowscy Sp.J.

ul. Marii Fołtyn 10

26-615 Radom

 • Całkowita wartość zamówienia: 30 977,00 PLN NETTO
 • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 7 dni
 • Oferta wpłynęła 29/11/2022

Część 5:

Nie wpłynęła żadna oferta.

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/134766

Ogłoszenie wyników postępowania nr 93/2022

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym nr 93/2022 z dnia 14 listopada 2022 złożyła firma:

Część 1:

Witko Sp. z o.o.

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 143
92-332 Łódź

 • Całkowita wartość zamówienia: 33 235,00 PLN NETTO
 • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 7 dni
 • Oferta wpłynęła: 01/12/2022

Część 2:

Labo24 Spółka z o.o.

ul. Sowińskiego 5

44-100 Gliwice

 • Całkowita wartość zamówienia: 106 688,15 PLN NETTO
 • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 4 tygodnie
 • Oferta wpłynęła: 30/11/2022

Część 3:

Witko Sp. z o.o.

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 143
92-332 Łódź

 • Całkowita wartość zamówienia: 23 836,00 PLN NETTO
 • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 7 dni
 • Oferta wpłynęła: 01/12/2022

Część 4:

VWR International Sp. z o.o.
ul. Limbowa 5
80-175 Gdańsk

 • Całkowita wartość zamówienia: 69 582,85 PLN NETTO
 • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 2 tygodnie
 • Oferta wpłynęła 30/11/2022

Część 5:

Nie wpłynęła żadna oferta.

Część 6:

Alfachem Sp. z o.o.

Unii Lubelskiej 3

61-249 Poznań

 • Całkowita wartość zamówienia: 56 490,10  PLN NETTO
 • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 2 tygodnie
 • Oferta wpłynęła 30/11/2022

Część 7:

APSPEC RYBOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Starowa Góra, Mieszka I 7
95-030 Rzgów

 • Całkowita wartość zamówienia: 2015,00 PLN NETTO
 • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 7 dni
 • Oferta wpłynęła 22/11/2022

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/134750

Ogłoszenie wyników postępowania nr 92/2022

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym nr 92/2022 z dnia 15 listopada 2022 złożyła firma:

Część 1:

Witko Sp. z o.o.

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 143
92-332 Łódź

 • Całkowita wartość zamówienia: 68 545,00 PLN NETTO
 • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 4 tygodnie
 • Oferta wpłynęła 25/11/2022

Część 2:

Labo24 Spółka z o.o.

ul. Sowińskiego 5

44-100 Gliwice

 • Całkowita wartość zamówienia: 16 895,00 PLN NETTO
 • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 12 tygodnie
 • Oferta wpłynęła 24/11/2022

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/134896

Zapytanie ofertowe nr 93/2022 – aktualizacja

Szanowni Państwo, w dn. 23.11.2022 r. w zapytaniu ofertowym nr 93/2022 w części I oraz części IV zostały wprowadzone zmiany w opisie przedmiotu zamówienia (zmiany zaznaczono na żółto).

W związku z wprowadzonymi zmianami:

 1. zaktualizowano Załącznik nr 1 tj. formularz ofertowy – uprzejmie prosimy o składanie ofert na  aktualnych formularzach;
 2.  wydłużono termin składania ofert do dn. 01.12.2022 r. do godziny 23:59, a także wydłużono do dnia 29.11.2022 r. do godziny 15:00 czas na zadawanie pytań dotyczących przedmiotu zamówienia.

Oferty należy składać przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu lub poprzez bazę konkurencyjności (link poniżej), osobiście, pocztą, kurierem na adres naszej siedziby (liczy się data wpływu) do dnia 01.12.2022 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 93/2022 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/134750.