Announcement of the results of procedure No. 28/2023

Having gathered all the information and analysed the completeness of the offers, the Commission carrying out the procedure on behalf of the Ordering Party states that the best bid fulfilling jointly all the requirements listed in the Request for proposal (No. 28/2023 of April 14, 2023) was submitted by Quinta – Analytica s.r.o..

 • The contract value: 223 650,00 EUR* =  1 039 838,31 PLN NETTO
 • (calculation using average exchange rate announced by the National Bank of Poland on the April 14, 2023 – the date of the bidding process initiation).
 • The invoice due date: 30 days
 • The pricing proposal was submitted: May 12, 2023.

The information about submitted offers and results of the bidding procedure was published via Competitiveness Database:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/154746?sekcja=oferty

Ogłoszenie wyników postępowania nr 28/2023

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 28/2023 z dnia 14 kwietnia 2023) złożyła firma Quinta – Analytica s.r.o..

 • Całkowita wartość zamówienia: 223 650,00 EUR* =  1 039 838,31 PLN NETTO
 • (przeliczono wg średniego kursu NBP z dn. 14 kwietnia 2023r. – dnia publikacji zapytania ofertowego)
 • Termin płatności faktury: 30 dni
 • Oferta wpłynęła 12/05/2022

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/154746?sekcja=oferty

Request for proposal No. 28/2023

In connection with the implementation by the Ordering Party of the project entitled “Use of matrix metalloproteinase inhibitor to develop an innovative therapy of preventing the development of post-traumatic and post-stroke epilepsy” /POIR.01.01.01-00-0235/20-00/ within Measure 1.1. R&D projects of enterprises, Submeasure 1.1.1 Industrial research and development work implemented by enterprises, co-financed by the European Regional Development Fund, and also in connection with the obligation to apply the principle of competitiveness,

Pikralida sp. z o.o. invites you to submit offers for the organisation and conducting of the early phase clinical trial in healthy volunteers for molecule PKL-021, in compliance with Good Clinical Practice (GCP).

Bids should be submitted electronically to the following e-mail address: pricing_offers@pikralida.eu or via the competitiveness database (link below), in person, by post or by courier to the address of our registered office (date of receipt shall be considered) by the May 14, 2023, until: 11:59 pm.

The request for proposal No. 28/2023 and template documents have been published in the Competitiveness Database: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/154746

Zapytanie ofertowe nr 28/2023

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. „Zastosowanie inhibitora metaloproteinazy macierzowej do opracowania innowacyjnej metody terapeutycznej zapobiegania rozwojowi padaczki pourazowej i poudarowej” /POIR.01.01.01-00-0235/20-00/ w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie badania klinicznego wczesnej fazy dla kandydata klinicznego PKL-021 zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej.

Oferty należy składać przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu lub poprzez bazę konkurencyjności (link poniżej), osobiście, pocztą, kurierem na adres naszej siedziby (liczy się data wpływu) do dnia 14 maja 2023 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 28/2023 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/154746

Ogłoszenie wyników postępowania nr 5/2023

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym nr 5/2023 z dnia 23 marca 2023 r. złożyła firma:

Część I, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XXI:

 • „SHIM-POL A.M.BORZYMOWSKI” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna

ul. Lubomirskiego 5

05-080 Izabelin

Nr częściCałkowita wartość zamówienia [PLN netto]Termin płatności fakturyOferta wpłynęła
I2880,0030 dni28/03/2023
IV5423,0030 dni28/03/2023
V3300,0030 dni28/03/2023
VI1440,0030 dni28/03/2023
VIII4085,0030 dni28/03/2023
IX1496,0030 dni28/03/2023
X11590,0030 dni28/03/2023
XI4480,0030 dni28/03/2023
XII1870,0030 dni28/03/2023
XIII4420,0030 dni28/03/2023
XXII5868,0030 dni28/03/2023

Część II, III, VII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI:

 • Phenomenex Ltd.

Melville House Queens Avenue, Hurdsfield Industrial Estate, Macclesfield, Cheshire, SK10 2BN

Nr częściCałkowita wartość zamówienia [PLN netto]Termin płatności fakturyOferta wpłynęła
II1489,0030 dni28/03/2023
III1489,0030 dni28/03/2023
VII1489,0030 dni28/03/2023
XV3771,0030 dni28/03/2023
XVI3745,0030 dni28/03/2023
XVII3771,0030 dni28/03/2023
XVIII4084,0030 dni28/03/2023
XIX3672,0030 dni28/03/2023
XX3625,0030 dni28/03/2023
XXI2999,0030 dni28/03/2023

Część XIV:

 • Bujno Chemicals Marcin Synak

ul. Rakowiecka 36

02-532 Warszawa

 • Całkowita wartość zamówienia: 3298,00 zł netto
 • Termin płatności faktury: 30 dni
 • Oferta wpłynęła: 28/03/2023

Część XXIII:

 • Danlab Danuta Katryńska

ul. Handlowa 6D

15-399 Białystok

 • Całkowita wartość zamówienia: 6145,00 zł netto
 • Termin płatności faktury: 30 dni
 • Oferta wpłynęła: 27/03/2023

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/138340

Zapytanie ofertowe nr 5/2023 – korekta 2

W dn. 23 marca 2023 r. wydłużono termin składania ofert o 1 dzień tj. do 28 marca 2023 r. (pierwotny termin składania ofert to 27 marca 2023 r.).

Termin składania ofert został wydłużony w związku ze zmianami (zmiany zaznaczone na żółto) wprowadzonymi w specyfikacji w Zapytaniu ofertowym nr 5/2023 w pozycjach: KOLUMNA HPLC 4 (część IV), 10 (część X),11 (część XI),12 (część XII).

Oferty należy składać przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu lub poprzez Bazę Konkurencyjności (link poniżej), osobiście, pocztą, kurierem na adres naszej siedziby (liczy się data wpływu) do dnia 28.03.2023 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 5/2023 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/150484

Zapytanie ofertowe nr 5/2023

W dn. 20 marca 2023 r. wydłużono termin składania ofert o 3 dni tj. do 27 marca 2023 r. (pierwotny termin składania ofert to 22 marca 2023 r.).

Termin składania ofert został wydłużony w związku ze zmianami (zmiany zaznaczone na żółto) wprowadzonymi w specyfikacji w Zapytaniu ofertowym nr 5/2023 w pozycjach: KOLUMNA HPLC 6 (część VI) ,8 (część VIII),9 (część XI),10 (część X),11 (część XI),12 (część XII).

Oferty należy składać przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu lub poprzez Bazę Konkurencyjności (link poniżej), osobiście, pocztą, kurierem na adres naszej siedziby (liczy się data wpływu) do dnia 27.03.2023 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 5/2023 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/150484

Zapytanie ofertowe nr 5/2023

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektów B+R współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.:

 • „Zastosowanie inhibitora metaloproteinazy macierzowej do opracowania innowacyjnej metody terapeutycznej zapobiegania rozwojowi padaczki pourazowej i poudarowej” /POIR.01.01.01-00-0235/20-00/ w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • „Opracowanie innowacyjnej linii pilotażowej i jej walidacja w warunkach rzeczywistych przy wykorzystaniu syntezy modelowej substancji czynnej /POIR.01.01.01-00-0072/21/. Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • „Opracowanie innowacyjnej formulacji leku złożonego dedykowanego pacjentom geriatrycznym w farmakoterapii bólu” /POIR.04.01.04-00-0063/20-00/ w ramach Poddziałania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • „Opracowanie innowacyjnego preparatu złożonego dedykowanego leczeniu nadciśnienia tętniczego /nr umowy: TANGO-IV-C/0012/2019/, finansowanego ze środków krajowych, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,

a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności,

Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę kolumn chromatograficznych do chromatografii cieczowej i gazowej, materiałów zużywalnych do chromatografii cieczowej i gazowej oraz laboratoryjnego systemu oczyszczania wody.


Oferty należy składać przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu lub poprzez bazę konkurencyjności (link poniżej), osobiście, pocztą, kurierem na adres naszej siedziby (liczy się data wpływu) do dnia 22.03.2023 r. do godz.: 23:59.
Zapytanie ofertowe nr 5/2023 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/150484

Ogłoszenie wyników postępowania nr 7/2023

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym nr 7/2023 z dnia 17 lutego 2023 złożyła firma:

Część 1:

Danlab Danuta Katryńska

ul. Handlowa 6D

15-399 Białystok

 • Całkowita wartość zamówienia: 16 600,00  PLN netto
 • Termin płatności faktury: termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
 • Oferta wpłynęła: 24/02/2023

Część 2:

Danlab Danuta Katryńska

ul. Handlowa 6D

15-399 Białystok

 • Całkowita wartość zamówienia: 8 450,00 PLN netto
 • Termin płatności faktury: termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
 • Oferta wpłynęła: 24/02/2023

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/138340

Announcement of the results of procedure No. 82/2022

Having gathered all the information and analysed the completeness of the offers, the Commission carrying out the procedure on behalf of the Ordering Party states that the best bid fulfilling jointly all the requirements listed in the Request for proposal (No. 82/2022 of December 28, 2022) was submitted by PozLab sp. z o.o.

 • The contract value 1 003 000 PLN
 • The invoice due date: 30 days
 • The pricing proposal was submitted: February 10, 2023.

The information about submitted offers and results of the bidding procedure was published via Competitiveness Database:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/140630?sekcja=oferty