Zaproszenie do składania ofert Nr 3/2020 – postępowanie nie zostało rozstrzygnięte

Zaproszenie do składania ofert Nr 3/2020 – postępowanie nie zostało rozstrzygnięte

Zamawiający podjął decyzję o nierozstrzyganiu postępowania nr 3/2020, którego celem było wyłonienie dostawcy aparatury laboratoryjnej.

Zamawiający nie umieścił w specyfikacji chłodziarko-zamrażarki laboratoryjnej parametru technicznego, istotnego ze względu na prace prowadzone z rozpuszczalnikami i odczynnikami organicznymi.

Zamawiający chce zakupić chłodziarko-zamrażarkę specjalnie zaprojektowaną do przechowywania substancji wybuchowych i wysoce łatwopalnych (rozpuszczalniki i odczynniki organiczne), z beziskrowym wnętrzem, spełniającą wymogi bezpieczeństwa i testowaną przez jednostkę ds. oceny zgodności ATEX Electrosuisse (SEV).

Postępowanie zostanie powtórzone. Informacja o rozpoczęciu postępowania nr 4/2020 zostanie opublikowana na Bazie Konkurencyjności 12 marca 2020 r., a także zostanie przesłana drogą mailową do wszystkich podmiotów, które złożyły oferty w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert nr 3/2020 z dn. 28/02/2020.

Comments are closed.