Zapytanie ofertowe nr 59/2023

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej linii pilotażowej i jej walidacja w warunkach rzeczywistych przy wykorzystaniu syntezy modelowej substancji czynnej” /POIR.01.01.01-00-0072/21/. Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na pomiarze widm Magnetycznego Rezonansu Jądrowego próbek otrzymanych w trakcie realizacji projektu

Oferty należy składać przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu lub poprzez bazę konkurencyjności (link poniżej), osobiście, pocztą, kurierem na adres naszej siedziby (liczy się data wpływu) do dnia 27.06.2023 r. do godz.: 23:59.

Zapytanie ofertowe nr 59/2023 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/163517

Comments are closed.