Zapytanie ofertowe nr 5/2023

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektów B+R współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.:

  • „Zastosowanie inhibitora metaloproteinazy macierzowej do opracowania innowacyjnej metody terapeutycznej zapobiegania rozwojowi padaczki pourazowej i poudarowej” /POIR.01.01.01-00-0235/20-00/ w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
  • „Opracowanie innowacyjnej linii pilotażowej i jej walidacja w warunkach rzeczywistych przy wykorzystaniu syntezy modelowej substancji czynnej /POIR.01.01.01-00-0072/21/. Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
  • „Opracowanie innowacyjnej formulacji leku złożonego dedykowanego pacjentom geriatrycznym w farmakoterapii bólu” /POIR.04.01.04-00-0063/20-00/ w ramach Poddziałania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
  • „Opracowanie innowacyjnego preparatu złożonego dedykowanego leczeniu nadciśnienia tętniczego /nr umowy: TANGO-IV-C/0012/2019/, finansowanego ze środków krajowych, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,

a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności,

Pikralida sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę kolumn chromatograficznych do chromatografii cieczowej i gazowej, materiałów zużywalnych do chromatografii cieczowej i gazowej oraz laboratoryjnego systemu oczyszczania wody.


Oferty należy składać przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: pricing_offers@pikralida.eu lub poprzez bazę konkurencyjności (link poniżej), osobiście, pocztą, kurierem na adres naszej siedziby (liczy się data wpływu) do dnia 22.03.2023 r. do godz.: 23:59.
Zapytanie ofertowe nr 5/2023 oraz wzory dokumentów zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/150484

Comments are closed.