Unieważnienie postępowania konkursowego nr 11/2022

Zamawiający Pikralida spółka z o.o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, w formie zapytania ofertowego nr 11/2022 z dnia 01.02.2022 r. na przeprowadzenie badań przedklinicznych typu DMPK dla kandydata klinicznego – związku PKL-021

Uzasadnienie:

  • W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wpłynęły 2 oferty. Obie oferty są nie kompletne. Na podstawie dokumentów przedłożonych przez Oferentów nie można ocenić czy przedmiot zamówienia został prawidłowo wyceniony i zawiera wszystkie elementy przedstawione w zapytaniu ofertowym.
  • Zamawiający nie sprecyzował dla badania I.2 dla ilu zidentyfikowanych metabolitów należy zaproponować struktury.
  • Zapisy w opisie przedmiotu zamówienia jakie zostały zawarte w zapytaniu ofertowym oraz na portalu baza konkurencyjności były nieprecyzyjne i mogły powodować rozbieżności w interpretacji.

Po doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający ponowi postępowanie w oparciu o nowe zapytanie ofertowe.

Comments are closed.