Ekstruzja na gorąco

Do rozwoju innowacyjnych formulacji produktów leczniczych Specjaliści z firmy Pikralida wykorzystują  nowoczesne technologie wytwarzania leków, m.in. technikę ekstruzji na gorąco (ang. hot melt extrusion, HME).

Do rozwoju innowacyjnych formulacji produktów leczniczych Specjaliści z firmy Pikralida wykorzystują  nowoczesne technologie wytwarzania leków, m.in. technikę ekstruzji na gorąco (ang. hot melt extrusion, HME).

Metoda ta polega na dyspergowaniu substancji aktywnej w termoplastycznym, stopionym polimerze, a następnie wytłaczaniu otrzymanej mieszaniny. Na skutek uplastycznienia surowca pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia oraz przejścia przez kanał o odpowiednim profilu otrzymuje się produkt o jednorodnym kształcie i gęstości.

Polimery wykorzystywane w procesie wytłaczania na gorąco muszą wykazywać odpowiednie właściwości termoplastyczne, aby umożliwić proces HME, jak również muszą być stabilne termicznie w temperaturach wytłaczania.

Technika ekstruzji na gorąco jest nowoczesnym i efektywnym procesem technologicznym ze względu na homogeniczność otrzymanego produktu, brak konieczności stosowania rozpuszczalników oraz zapewnienie ciągłości produkcji.  Otrzymanie stałych dyspersji cząsteczkowych API przez tworzenie roztworów stałych może przyczynić się do poprawy rozpuszczalności i biodostępności trudno rozpuszczalnych w wodzie substancji czynnych.

Zastosowanie techniki HME umożliwia również maskowanie smaku substancji czynnych, a także otrzymanie form leku o modyfikowanym uwalnianiu, na przykład tabletek o przedłużonym czasie uwalniania lub form szybko rozpadających się.

Pikralida świadczy usługi opracowania technologii amorfizacji substancji czynnych w oparciu o wykorzystanie procesu ekstruzji na gorąco oraz opracowania formulacji produktów leczniczych zawierających formę amorficzną substancji czynnej.

Zakup ekstrudera  Process 11 Hygenic firmy Thermo Scientific oraz wprowadzenie specjalistycznej usługi do oferty przedsiębiorstwa zrealizowano w ramach projektu pt. Utworzenie laboratorium B+R leków supergenerycznych,  dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

 

Ekstruder Process 11 Hygenic firmy Thermo Scientific został dostarczony i zainstalowany przez firmę RHL-Service