Klauzula informacyjna RODO dla kandydata

 1. Administratorem danych osobowych jest PIKRALIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, NIP: 7792503386, REGON: 382576965, zarejestrowana pod numerem KRS 0000773180 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Dane osobowe kandydatów do pracy, którzy zdecydują się przesłać dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny, etc.) będą przetwarzane w celu udziału w rekrutacji na stanowisko, o które osoba się ubiega.
 3. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem danych osobowych za pomocą e-mail: contact@pikralida.eu lub poprzez korespondencję tradycyjną na adres siedziby Administratora danych.
 4. Podanie danych jest niezbędne. Niepodanie danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
 5. Zakres przetwarzanych danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie wynika w szczególności z przepisów zawartych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana zgody.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, jak realizacji obowiązków i praw w zakresie prawa pracy i ubezpieczenia społecznego, w szczególności ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy i jej rozliczenia, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną,
  c) art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą w zakresie podania danych dodatkowych, a także art. 9 ust. 2 lit a) RODO w zakresie zgody na przetwarzanie danych wrażliwych.
 7. Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie zostaną powierzone dostawcom usług teleinformatycznych, w których dane te są przetwarzane na potrzeby prowadzenia rekrutacji.
 8. Termin przechowywania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, etc.) wynosi 6 miesięcy od dnia ich nadesłania – jeśli dotyczy aktualnie prowadzonej rekrutacji. Okres przechowywania danych może zostać wydłużony do 12 miesięcy, jeśli osoba wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych na cele przyszłych rekrutacji. W przypadku zatrudnienia okres przechowywania danych będzie zgodny z okresem wymaganym w przepisach prawa, o czym osoby zatrudnione zostaną poinformowane w odrębnej informacji.
 9. Dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę nie podlegają automatycznemu profilowaniu.
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane na terenie państw trzecich, w szczególności w związku z korzystaniem z systemów informatycznych, za pośrednictwem których są przetwarzane. Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Japonii, Indii. Lista pod procesorów dostępna jest na stronie: https://workspace.google.com/intl/en/terms/subprocessors.html
 11. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym opiera się na standardowych klauzulach umownych zawartych pomiędzy Administratorem danych osobowych a dostawcą usługi. Przetwarzanie danych nie narusza prywatności osób fizycznych. Dostawca usługi zapewnia najwyższe gwarancje ochrony danych.
 12. Osobie ubiegającej się o pracę przysługuje prawo:
  d) dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich poprawiania,
  e) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa),
  f) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych, w szczególności w celach marketingu własnych produktów i usług administratora danych,
  g) do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  h) do cofnięcia zgody na podanie dodatkowych danych, w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na cele przyszłych rekrutacji,
  i) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO), a także aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych.